Katedra Gospodarki
Turystycznej

Studenci o studiach

Dlaczego WSG?

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jest największą instytucją szkolnictwa wyższego w północnej części Polski. Po ukończeniu studiów studenci otrzymują dyplom uznawany w całej Unii Europejskiej, co jest dużym plusem na globalnym rynku pracy. Studenci WSG mają możliwość podróżowania poza Polską na staże w różnych międzynarodowych firmach. WSG zapewnia także możliwość studiowania na uczelniach partnerskich w innych krajach na przykład w Niemczech, Finlandii, Litwie, Francji i na Węgrzech.

Wykwalifikowani nauczyciele, zajęcia terenowe, ciekawe wykłady i komfortowa atmosfera na uczelni - pozwalają nam z wielką chęcią przygotować się do przyszłego zawodu. Nasze zajęcia - to nie tylko teoria, ale praktyka, która daje nam cenne doświadczenia dla naszych przyszłych działań. Podoba nam się to, że nasi nauczyciele starają się, aby zajęcia były zróżnicowane. Wycieczki do hoteli, oglądanie edukacyjnych filmów - to wszystko sprawia, że wzrasta nasza chęć do nauki i poznania pracy w branży turystycznej od wewnątrz.

Chcemy podkreślić, że nauka w innym kraju daje dodatkowe możliwości poznania nowych krajów, ich kultur i języków, co z kolei daje nam możliwość dodatkowego doświadczenia niezbędnego do naszej przyszłego zawodu.

 Jesteśmy przekonane, że nauka w Wyższej Szkole Gospodarki da nam wiedzę o wysokiej jakości, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej.

Romanyczeva Darina i Smyslova Anastasiia (1 rok, turystyka i rekreacja)

---

Почему WSG?

Университет Экономики в Быдгоще является крупнейшим, негосударственным учреждением высшего образования в северной части Польши. После окончания университета студентам выдается диплом европейского образца, что является большим плюсом для дальнейшего трудоустройства. Студенты могут выезжать за пределы Польши на стажировки в различные международные компании. А также WSG предоставляет возможность обучаться в партнерских университетах других стран. Например, в Германии, Финляндии, Литве, Франции, Венгрии.
    Квалифицированные и понимающие преподаватели, поездки на экскурсии, интересные лекции и комфортная атмосфера при обучении – это то, что позволяет нам учиться с большим желанием и готовиться к будущей профессии с удовольствием. Наши занятия – это не просто теория, но и практика, которая дает нам ценный опыт для нашей будущей деятельности. Нам нравится то, что наши преподаватели стараются сделать занятия разнообразными. Походы в отели, прогулки по городу, просмотры фильмов – все это заставляет проявлять большой интерес и желание к учебе, а также познать работу туристической отрасли изнутри.
    Еще хотим отметить то, что обучение в другой стране несет дополнительные возможности для познания новых стран, их культур и языков, что в свою очередь предоставляет нам дополнительный опыт, необходимый для нашей будущей профессии.
 Мы уверены, что обучение в Высшей Школе Экономики даст нам качественные знания, как практические, так и теоретические. Благодаря тому, что мы получаем сейчас, в будущем сможем стать профессионалами своего дела.

Студентки первого курса факультета туризма и рекреации Романычева Дарина и Смыслова Анастасия

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia